Available courses

Szkolenie dla osób zatrudnionych w branży IT.

W naszej ofercie proponujemy specjalistyczne, okresowe szkolenie BHP online dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej branży IT, w tym pracujących przy komputerach. Merytoryczna forma kursów jest odpowiednia między innymi dla:

 • programistów,
 • specjalistów IT,
 • administratorów sieci, baz danych i systemów IT,
 • analityków,
 • grafików komputerowych.

Zawsze dbamy o najwyższy poziom materiałów dydaktycznych, do których dostęp w ramach oferty jest nielimitowany, do momentu zaliczenia egzaminu. Specjalne pakiety dla pracodawców pozwalają dopasować kurs do liczby osób zatrudnionych w firmach. Zgodnie z prawem przeprowadzamy egzaminy przez internet oraz wystawiamy certyfikaty ważne przez maksymalnie 6 lat.


Szkolenie BHP dla osób pracujących w aptekach na stanowiskach farmaceutów, techników farmaceutycznych.

Zapewniamy dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych. Nasze kursy przez internet gwarantują doskonałe przygotowanie merytoryczne z zakresu możliwych zagrożeń w pracy, sposobów radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia oraz przede wszystkim metod organizacji bezpiecznego stanowiska pracy. Internetowe szkolenie obejmuje również pełny egzamin w formie testu, którego zaliczenie kończy się wystawieniem certyfikatu. Zgodnie z przepisami prawa, czas ważności kursów nie może być dłuższy, niż 5 lat.


Szkolenie przeznaczone dla lekarzy stomatologów, z programem szkolenia dostosowanym do warunków pracy panujących w gabinetach stomotologicznych.

Nasza profesjonalna, internetowa oferta szkolenia BHP online kierowana jest do lekarzy stomatologów, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na wiele szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w procesie pracy.
Kompleksowe szkolenie zapewnia pozyskanie niezbędnej wiedzy do kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w gabinecie stomatologicznym. W ramach jednej opłaty nasi kursanci otrzymują dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów edukacyjnych, przygotowanych w przejrzystej formie, zrozumiałych i łatwych do opanowania.
Wszystkie internetowe szkolenia dla pracowników proponowane przez naszą firmę kończą się egzaminem w formie testu, również przeprowadzanym online, po którym wystawiamy zaświadczenia o odbyciu kursu, ważne przez 5 lat.


Szkolenie BHP dla lekarzy weterynarii, które odbywa się na nowoczesnej platformie szkoleniowej. Potwierdzeniem jest otrzymanie pełnoprawnego Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP.

 Nasze szkolenie kierowane jest do lekarzy weterynarii, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne. Pracownicy placówek weterynaryjnych muszą wykazać się pełną odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Szkolenie okresowe BHP online dla lekarzy i personelu medycznego, gwarantuje pozyskanie i uaktualnienie posiadanej wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy w placówkach medycznych.

 Zapoznaje również z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, na które personel medyczny narażony jest w swojej codziennej pracy

Okresowe szkolenie z zakresu BHP dla osób pracujących w salonach fryzjerskich.

Szkolenie BHP online dedykowane fryzjerom i fryzjerkom jest obowiązkowym okresowym szkoleniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Tematyka szkolenia uwzględnia specyfikę pracy w zakładach fryzjerskich, w tym zagrożenia czynnikami występującymi na stanowisku pracy fryzjera.

Pakiet zawiera materiały szkoleniowe niezbędne do zaktualizowania wiedzy, egzamin w formie testu online oraz Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

Dostęp do platformy e-learningowej jest nieograniczony czasowo. Możesz odbyć szkolenie w dogodnym dla siebie czasie.


Szkolenia z zakresu BHP dla sprzedawców, przedstawicieli handlowych oraz osób zatrudnionych na stanowiskach, na których korzysta się z monitorów ekranowych  oraz innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,

b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,

c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Szkolenia BHP przez internet dla kosmetyczek, kosmetologów, pracowników wykonujących zabiegi pielęgnujące ciało, masaże, manicure, pedicure, osób zatrudnionych w solarium oraz obsługujących urządzenia wykorzystywane w trakcie ww. zabiegów. Kurs bhp on line przeznaczony jest również dla innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności
z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.


Szkolenie BHP dla osób pracujących w klubach fitness i siłowniach.

Szkolenie BHP online kierowane jest do pracowników siłowni i klubów fitness zatrudnionych w charakterze trenera, instruktora.


Szkolenie przeznaczone jest między innymi dla pracowników:

 • dydaktycznych;
 • naukowo-dydaktycznych;
 • naukowych;
 • zatrudnionych w bibliotekach lub zajmujących się szeroko pojętą dokumentacją.

Dear reader,

one of the basic obligations of the employer is to train the employee before he or she is admitted to work in the field of health and safety at work and to conduct training.

Whole presentation is prepared in Ukrainian and Polish.

If you have any questions,  don't hesitate to contact me.

Agnieszka Kuźmicka

EHS Consulting 


Drogi czytelniku,


Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenie szkoleń.

Cała prezentacja jest przygotowana w języku ukraińskim i polskim.

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się skontaktować ze mną.


Agnieszka Kuźmicka

Konsultacje EHS


Dear reader,

one of the basic obligations of the employer is to train the employee before he or she is admitted to work in the field of health and safety at work and to conduct training.

Whole presentation is prepared in English.

If you have any questions,  don't hesitate to contact me.

Agnieszka Kuźmicka

EHS Consulting 

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
c) organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Adresaci szkolenia:

 1. pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,
 2. innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


Epidemia wirusa SARS-CoV-2 praktycznie wszystkim wywróciła życie do góry nogami – zarówno prywatne, jak i zawodowe. Ostatnie tygodnie to nie tylko obawy o zdrowie własne i najbliższych, ale również ciągłe zakazy, nakazy czy odstępstwa związane z nowymi regulacjami prawnymi bądź wytycznymi. Pracodawcy wiedzą, że muszą chronić zdrowie i życie pracowników, ale ze względu na pojawiające się wciąż nowe, często sprzeczne informacje, nie wiedzą, co mogą, co powinni, a czego nie.

Szkolenie online ma rozwiać wątpliwości z tym związane, jak również przybliżył aktualne regulacje prawne i wytyczne odnoszące się do przepisów obowiązujących od lat, których przestrzeganie jest jednak nierzadko utrudnione ze względu na epidemię koronawirusa. Omówione zostały także podstawowe zasady ochrony przed tym nowym i nietypowym dla nas wszystkich zagrożeniem.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
b) organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
c) metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.


Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych.

Przepis art. 12a i art. 31m wszedł w życie z dniem 31 marca 2020 r. – z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

W związku z wejściem w życie w dniu 18 kwietnia br. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695), która w art. 73 nowelizuje ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568), w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny obowiązują rozwiązania wprowadzone w art. 12e znowelizowanej ustawy, w brzmieniu:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

 1.  pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
 2.  pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
 3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
 4.  ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.